• نتایج نظرسنجی های فعال
 • طرح جدید سایت را چطور ارزیابی می کنید؟
   1. بهتر شده است
   2. 84.00%
   1. فرقی نکرده است
   2. 8.00%
   1. طرح قبلی بهتر بود.
   2. 8.00%

بازگشت

دایر شده توسط نگاه نرم