۰۷ خرداد ۱۳۹۶
28 May 2017
  • ولی مراد: برای طرح و پی گیری مطالبات زنان دست به قلم شوید
  • نقدی بر اقدام شتابزده دولت در ایجاد یک سندملی
  • نامه شورای همکاری های زنان در اعتراض به قانونشکنی صداوسیما
  • نامه شورای همکاری های زنان برای مجلس و تقاضای بطلان سند۲۰۳۰
  • میزگرد درباره بررسی ابعاد جنسیتی سند ۲۰۳۰
دایر شده توسط نگاه نرم