۰۱ مهر ۱۳۹۶
23 September 2017
  • تجدید میثاق زنان با آرمان های بلند حضرت امام خمینی (ره)؛ سه شنبه ۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۹ صبح
  • ولی مراد: لزوم چینش فراجناحی معاونت زنان برای پیشگیری از تکرار اشتباهات
  • جناب رئیس جمهور؛ غفلت از شما، شرمندگی اش برای ما زنان و مادران
  • "باید"ها و "نباید"های فعالیت پست های "امور زنان و خانواده"
  • توران ولی مراد: مطالبه اصلی زنان، عملی شدن شعار های سی ساله است
دایر شده توسط نگاه نرم