۰۱ بهمن ۱۳۹۵
20 January 2017
  • دیدی دوباره یوسفم از چاه برنگشت؟
  • ولی مراد: گزارش هایی که گزارشگر خواسته خودش را بر گفته های مصاحبه شونده غالب می کند/ این بار افتاب یزد
  • برابری جنیسیتی، ظلم است به زنان و بی حجابی نوعی از خشونت علیه زنان
  • نگاه ابزاری به زن به نام اصولگرایان به کام اصلاح طلبان/ یک موضوع یک تحلیل
  • همایشی به نام زنان که متولی آن معلوم نیست! / صحنه گردان اصلی این کنگره کیست؟!
دایر شده توسط نگاه نرم