۱۲ خرداد ۱۳۹۵
1 June 2016
  • دختر ایتالیایی در ملاء عام توسط دوست پسرش سوزانده شد
  • یادداشت توران ولی مراد؛ ضرورت اعلام برائت و انزجار فعالان حوزه زنان از عملکرد شادی صدر
  • زنان، خانواده، رسانه ها و کار "نیمه"
  • ولی مراد: تعریف مشخصی از خشونت خانگی علیه زنان وجود ندارد/تشریح انواع خشونت ها
  • کارنامه "امور زنان" / کارهایی که "باید می شد و نشد" - تاریخ نشر ۲۰ خرداد ۹۲-
دایر شده توسط نگاه نرم