• امکانات زنان را برای خودشان هزینه کنید / دختران می دانند و می توانند
  • نقش آفرینی سفیر سوئد در امور زنان و خانواده ایران
  • رفع خشونت از زنان با"خانواده محور"ی یا "کپی برداری از غرب"
  • ستاد ملی زن و خانواده یک جلسه در ۵ سال بدون حضور اعضای اصلی/ مسائل اصلی حوزه زنان گم شده است.
  • لایحه تامین امنیت زنان و غفلت از طرح موضوع حجاب در آن
دایر شده توسط نگاه نرم